Psychoterapia

Co to jest mediacja rodzinna?

CO TO JEST MEDIACJA RODZINNA?

Mediacja to sposób rozwiązania konfliktu dwóch osób poprzez zaangażowanie osoby trzeciej – mediatora, który nie rozstrzyga sporu a jedynie wspomaga rozmowę i ułatwia komunikowanie się stron. Mediator jest neutralny – nie narzuca rozwiązań, jest bezstronny nie wspiera żadnej ze stron, mediator nie podejmuje rozstrzygających decyzji w sprawie stron, strony robią to samodzielnie. Mediator pomaga spierającym się stronom w osiągnięciu dobrowolnego i zadowalającego obie strony porozumienia – ugody, którą zazwyczaj jest spisywana i podpisywana przez strony. Mediacja jest rozmową całkowicie poufną oraz odbywającą się pod warunkiem dobrowolnego udziału stron.

ILE TRWA MEDIACJA?
 
Zazwyczaj od 2 do 7 półtoragodzinnych sesji, w szczególnych przypadkach może przekroczyć liczbę 10 sesji.

Z JAKIMI SPRAWAMI MOŻNA ZGŁASZAĆ SIĘ DO MEDIACJI
 •  Pierwszy rodzaj sporów to konflikty między małżonkami, którzy przeżywają kryzys we wzajemnych relacjach, ale z jakichś względów nie decydują się na separację lub rozwód, tu ustalane mogą być kwestie dotyczące podziału obowiązków domowych, kontroli i wspólnego zarządzania finansami w domu. Najczęstszym ustaleniem tych mediacji bywa porozumienie, co do uczestnictwa obojga małżonków w psychoterapii małżeńskiej lub rodzinnej.
 • Drugi rodzaj spraw to spory miedzy małżonkami dotyczące rozwodu lub separacji, gdzie ustalane mogą być kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej, opieki nad dzieckiem po rozstaniu rodziców w tym kontaktów dziecka z rodzicem, który nie mieszka w domu, kwestie wysokości alimentów, podziału majątku, sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania. Mediator może tu służyć to wypracowania planu opieki rodzicielskiej zwanego czasem planem wychowawczym.
 • Trzeci rodzaj to spory w związkach nieformalnych już to pragnących się rozstać bądź też nie, ustalenia dotyczą podobnych kwestii, co w przypadku małżeństw.
 • Czwarty rodzaj to spory miedzy inaczej spokrewnionymi członkami rodziny, tzn nie małżonkami (np. miedzy rodzicami a dorosłymi dziećmi, między rodzeństwem itp.) gdzie ustalane mogą być kwestie związane z opieką nad starszym lub chorym członkiem rodziny, kwestie współfinansowania kosztów utrzymania mieszkania czy wreszcie kwestie spadkowe.
 • Inne rodzaje sporów, to spory w między rodzicami a małoletnimi dziećmi np. rodzinach adopcyjnych i zastępczych, lub w rodzinach gdzie częste są ucieczki dziecka z domu, dalej spory międzypokoleniowe np., miedzy wnukami i dziadkami dotyczące ich wzajemnych relacji czy wreszcie spory w rodzinach osób wychodzących z uzależnienia lub osób opuszczających zakłady karne
KIEDY UNIKAĆ MEDIACJI?
 • Kiedy w rodzinie ma miejsce przemoc.
 • Kiedy jedna ze stron lub obydwie są aktywnie uzależnione.
 • W przypadku choroby psychicznej przynajmniej jednej ze stron.
 • Kiedy jedna ze stron chce wykorzystać mediację do osiągnięcia jakichś ukrytych celów (np. zdobycia jakiś informacji, dokumentów, uzyskania zgody drugiej strony na jakieś rozwiązanie, ukrywając przy tym swoje prawdziwe intencje).
UREGULOWANIA PRAWNE DOTYCZĄCE MEDIACJI RODZINNEJ
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw (art. 183 §1, 183 §2, 183§3, 436§1, 436§2, 445).   
 • Rozporządzenie MS z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 o zmianie ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (art. 58 § 1, 1a)
GODNE POLECENIA INSTYTUCJE MEDIACYJNE
 • Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych: www.smr.org.p
 • Mediatorzy.pl: www.mediatorzy.pl
 • Centrum Mediacji Partners Polska:www.mediacja.org
mediacja rodzinna, mediacja, mediator, podział majątku, plan opieki rodzicielskiej, plan wychowawczy, rozwód, separacja
Rafał Milewski
Gabinet Psychterapii
ul. Dygasińskiego 48
(okolice placu Wilsona)
01-603 Warszawa-Żoliborz
tel. 607 149 513
gabinet@gabinet-psychoterapii.waw.pl